ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Dimello HoReCa 2019 Contest»

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «KAFEA TERRA FOOD AND DRINKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ» και έδρα στην Παιανία Αττικής, οδός Νάξου 12-14, (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ο «Διοργανωτής») διοργανώνει διαγωνισμό με την ονομασία «Dimello HoReCa 2019 Contest» (εφεξής καλούμενος χάριν συντομίας o «Διαγωνισμός»).
Ο Διαγωνισμός διενεργείται από τις σελίδες του Διοργανωτή στα social media facebook και Instagram: «www.facebook.com/dimellocoffee» και «www.instagram.com/ dimellocoffeeco», και επικοινωνείται στο κοινό μέσω της ιστοσελίδας του Διοργανωτή «https://www.dimellocoffee.com», μέσω των σελίδων του Διοργανωτή στα social media «www.facebook.com/dimellocoffee» και «www.instagram.com/ dimellocoffeeco», καθώς και με την αποστολή newsletters του Διοργανωτή στους εγγεγραμμένους στην υπηρεσία αυτή χρήστες.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του (σε διαφορετική περίπτωση είναι απαραίτητη η έγγραφη ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού από τον γονέα ή κηδεμόνα του), το οποίο διατηρεί λογαριασμό/προφίλ στα social media facebook και Instagram, υπό την προϋπόθεση ανεπιφύλακτης αποδοχής των κατωτέρω γενικών όρων (εφεξής καλούμενο χάριν συντομίας ο «Συμμετέχων» και στον πληθυντικό οι «Συμμετέχοντες»).
Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες: (α) Οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, (β) οι συγγενείς πρώτου (α’) βαθμού με τους εργαζόμενους του Διοργανωτή, καθώς και οι σύζυγοι αυτών. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στον Διαγωνισμό, κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.
Στον Διαγωνισμό συμμετέχουν όσοι ακολουθήσουν τη διαδικασία συμμετοχής, σύμφωνα με τον όρο 4.
Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται από τον Συμμετέχοντα η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος.
Ο Συμμετέχων δεν έχει, ούτε αποκτά, κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, εμπορικά ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά στοιχεία του Διοργανωτή και των προϊόντων που εμπορεύεται.
Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να επαληθεύει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει αυτομάτως, σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή στον Διαγωνισμό ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους.
Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον Διαγωνισμό.

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού
Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 6η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη, 13:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος (εφεξής καλούμενη η «Έναρξη») έως και την 11η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα, 23:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος (εφεξής καλούμενη η «Λήξη»).

4. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό
Ο Διαγωνισμός διενεργείται μέσω των ιστοσελίδων «https://www.facebook.com/dimellocoffee» και «www.instagram.com/dimellocoffeeco». Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό υλοποιείται ως εξής:
Οι Συμμετέχοντες καλούνται να κάνουν like στις σελίδες του Διοργανωτή «https://www.facebook.com/dimellocoffee» και «www.instagram.com/dimellocoffeeco» και κάτω από την ανάρτηση (post) του Διοργανωτή για τον Διαγωνισμό, στο πεδίο «σχόλιο» (comment) να γράψουν το χρώμα που επιλέγουν για τη μηχανή παρασκευής καφέ La Marzocco ΚΒ90.
Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχών που μπορεί να έχει κάθε Συμμετέχων στην κλήρωση που θα αναδείξει τον νικητή του Διαγωνισμού, θα είναι μία (1), ανεξάρτητα από τον αριθμό σχολίων (comments) που θα έχει δημοσιεύσει στον λογαριασμό/προφίλ του στο Instagram και facebook.
Οι όροι διαγωνισμού βρίσκονται αναρτημένοι στις ιστοσελίδες «http://www.dimellocoffee.com» και «https://www.facebook.com/dimellocoffee».

5. Δώρα
Το δώρο του Διαγωνισμού (εφεξής καλούμενο το «Δώρο») για τον (1) νικητή του Διαγωνισμού είναι ένα ταξίδι για 2 άτομα στη Φλωρεντία, που περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια και δύο διανυκτερεύσεις, καθώς και ξενάγηση στο εργοστάσιο της εταιρείας La Marzocco, που θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη (ο νικητής θα ενημερωθεί τον Διοργανωτή για την ακριβή ημερομηνία του ταξιδιού).
Το Δώρο είναι προσωπικό και ο νικητής του Διαγωνισμού ή οι τυχόν επιλαχόντες αυτού, δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα ή αντικατάστασής του.

6. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού.
Η κλήρωση για την ανάδειξη του ενός (1) νικητή του Διαγωνισμού και των δύο (2) επιλαχόντων αυτού, ο οποίος θα λάβει το Δώρο του όρου 5, θα διεξαχθεί στις 13/2/2019 και ώρα 13:30 μ.μ., στα γραφεία του Διοργανωτή και οποιοσδήποτε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα να παραβρίσκεται κατά την ώρα της κλήρωσης στα γραφεία του Διοργανωτή.
Ο νικητής του Δώρου, καθώς και οι επιλαχόντες αυτού, θα ανακηρυχθούν στην κλήρωση με τη διαδικασία της στιγμιαίας επιλογής Συμμετεχόντων. Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση του ηλεκτρονικού προγράμματος «www.random.org» και του σχετικού αρχείου, στο οποίο θα περιλαμβάνεται το σύνολο των έγκυρων κατά τα κατωτέρω οριζόμενα συμμετοχών, το οποίο εξασφαλίζει το γεγονός ότι δεν θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία κλήρωσης και κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω στον όρο 4, (β) δεν αποτελεί κατά την κρίση του Διοργανωτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του, όπως ορίζεται στον όρο 3.

7. Ενημέρωση για την κατακύρωση του Δώρου.
Ο Διοργανωτής την 13/2/2019 και από ώρα 14:00 μ.μ. θα ενημερώνει τον νικητή του Διαγωνισμού με σχετικό προσωπικό μήνυμα (inbox) που θα αποστείλει λογαριασμό του νικητή σε facebook ή Instagram, από τον οποίο ο νικητής συμμετείχε στον Διαγωνισμό και για τον οποίον κληρώθηκε ή/και με σχόλιο ως απάντηση (reply) στο αρχικό σχόλιο (comment) του νικητή.
Επίσης, τα στοιχεία του νικητή του Διαγωνισμού και των επιλαχόντων αυτού, θα ανακοινωθούν σε λίστα νικητών και επιλαχόντων στις ιστοσελίδες «https://www.facebook.com/dimellocoffee» και «www.instagram.com/dimellocoffeeco» και θα είναι μόνιμα αναρτημένη στις ιστοσελίδες αυτές.
Ο Διοργανωτής, με το ανωτέρω ενημερωτικό μήνυμα (inbox) θα ζητήσει από τον νικητή να αποστείλει εντός δύο (2) ημερολογιακών ημερών, και συγκεκριμένα μέχρι την 15/2/2019 και ώρα 14.00 μ.μ., το τηλέφωνο επικοινωνίας του, ώστε να έλθει ο Διοργανωτής σε επικοινωνία μαζί του για το Δώρο, καθώς και το ονοματεπώνυμο και την ημερομηνία γέννησης του νικητή και του προσώπου που θα συνταξιδέψει με τον νικητή.
Εφόσον ο νικητής δεν απαντήσει στο ως άνω μήνυμα (inbox) που θα του αποσταλεί από τον Διοργανωτή, και, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του θα έχουν αναρτηθεί σε λίστα νικητή και επιλαχόντων στις ανωτέρω ιστοσελίδες, δεν επικοινωνήσει με οποιονδήποτε άλλον τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο με τον Διοργανωτή έως τις 15/2/2019 και ώρα 14:00 μ.μ., τότε το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του Δώρου και τη θέση του εν λόγω νικητή καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών αυτού για τη συγκεκριμένη κλήρωση, ο οποίος ομοίως οφείλει να ακολουθήσει την εξής διαδικασία επικοινωνίας με τον Διοργανωτή: ήτοι να απαντήσει εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα αποστολής σε αυτόν του σχετικού προσωπικού μηνύματος (inbox), και συγκεκριμένα να επικοινωνήσει με τον Διοργανωτή το αργότερο έως την 18/2/2019 και ώρα 14:00 μ.μ.. Εφόσον ο πρώτος επιλαχών δεν απαντήσει, κατά τα ανωτέρω, στο ως άνω μήνυμα (inbox) και εφόσον δεν επικοινωνήσει με οποιονδήποτε άλλον τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο με τον Διοργανωτή έως την 18/2/2019 και ώρα 14:00 μ.μ., τότε το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του Δώρου και τη θέση του πρώτου επιλαχόντα καταλαμβάνει ο δεύτερος επιλαχών για τη συγκεκριμένη κλήρωση, ο οποίος ομοίως οφείλει να ακολουθήσει την ίδια διαδικασία επικοινωνίας με τον Διοργανωτή, ήτοι να απαντήσει εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα αποστολής σε αυτόν του σχετικού προσωπικού μηνύματος (inbox), και συγκεκριμένα να επικοινωνήσει με τον Διοργανωτή το αργότερο έως την 21/2/2019 και ώρα 14:00 μ.μ.. Εφόσον και ο δεύτερος επιλαχών δεν απαντήσει, κατά τα ανωτέρω, στο ως άνω μήνυμα, και εφόσον δεν επικοινωνήσει με οποιονδήποτε άλλον τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο με τον Διοργανωτή έως την 21/2/2019 και ώρα 14:00 μ.μ., τότε το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του Δώρου και ο Διοργανωτής δικαιούται να διαθέσει πλέον ελεύθερα και κατά την κρίση του το Δώρο.
Ο Διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του νικητή ή των επιλαχόντων αυτού που οφείλονται σε μη απάντησή τους στο μήνυμα (inbox), κάθε δε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται και δεν υπέχει καμία ευθύνη ούτε αναλαμβάνει οιαδήποτε υποχρέωση έναντι των προσώπων αυτών.
Ο Διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για τη μη παράδοση του Δώρου, λόγω της μη εύρεσης του νικητή ή των τυχόν επιλαχόντων αυτού στον τηλεφωνικό αριθμό που δήλωσαν, κάθε δε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται και δεν υπέχει καμία ευθύνη ούτε αναλαμβάνει οιαδήποτε υποχρέωση έναντι αυτών.
Προϋπόθεση παραλαβής και χρήσης του Δώρου είναι η προσκόμιση από τον νικητή στον εκπρόσωπο του Διοργανωτή του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητάς τους ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία του. Εφόσον ο νικητής αρνηθεί να προσκομίσει τα ανωτέρω απαραίτητα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της ταυτοπροσωπίας του, δεν δικαιούται να κάνει χρήση του Δώρου του.
Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει το ονοματεπώνυμο του νικητή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή σε σχετικές διαφημιστικές ανακοινώσεις και να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, με κάθε τρόπο που κρίνει πρόσφορο, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως

8. Ευθύνη
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των Συμμετεχόντων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό του ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων ή των μηνυμάτων των Συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό ή τα ηλεκτρονικά αρχεία που πρέπει να διατηρηθούν και αφορούν τον παρόντα Διαγωνισμό καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.
Ο Διοργανωτής, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη του δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.
Η παρούσα προωθητική ενέργεια σε καμία περίπτωση δεν χορηγείται, δεν επικυρώνεται, δεν διαχειρίζεται από ούτε σχετίζεται με τους ιστότοπους «http://www.instagram.com» και «http://www.facebook.com», οι οποίοι ουδεμία ευθύνη φέρουν.
Ο Διοργανωτής καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να καθιστά τη χρήση των συστημάτων του ασφαλή και να παρέχουν μέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο. Παράλληλα οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους, που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στην άνω προωθητική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.

9. Υποχρεώσεις Συμμετεχόντων.
Κάθε Συμμετέχων οφείλει να ενεργεί νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών και να συμμορφώνεται και αποδέχεται τους παρόντες όρους, οι οποίοι στο σύνολό τους θεωρούνται ουσιώδεις.
Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου και παράνομου περιεχομένου στους διαδικτυακούς τόπους του Διαγωνισμού χωρίς προειδοποίηση και ουδεμία ευθύνη φέρει για ανάρτηση εκ μέρους των Συμμετεχόντων υλικού στους ανωτέρω διαδικτυακούς τόπους, το οποίο μπορεί να κριθεί προσβλητικό, ανήθικο και παράνομο από άλλους Συμμετέχοντες.
Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά Συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τον Διοργανωτή ή παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέροντος του Διοργανωτή του σχετικού βάρους της αποδείξεως) τότε ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να τον αποκλείσει τελείως από τον Διαγωνισμό, ακυρώνοντας τη συμμετοχή του σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμα και κατά το στάδιο της παράδοσης και παραλαβής του Δώρου.

10. Πληροφορίες – Παράπονα.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με τον Διαγωνισμό οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνεί με τον Διοργανωτή στο τηλέφωνο: 2130905500, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και ώρες από τις 09:00 π.μ. έως τις 16:00 μ.μ., καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email): [email protected]

11. Δημοσιότητα.
Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στον Συμβολαιογράφο Αθηνών Αλέξιο–Δημήτριο Φωτόπουλο του Ιωάννη, κάτοικο Αθηνών, οδός Ζαλοκώστα αρ. 6, ΤΚ 10671, Αθήνα και συντάχθηκε σχετική πράξη.
Οποιοσδήποτε Συμμετέχων στον Διαγωνισμό ή τρίτος δικαιούται, με δικά του έξοδα, να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των ανωτέρω, όπως αυτοί κατατέθηκαν στον ανωτέρω Συμβολαιογράφο.

12. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων.
Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να επεκτείνει το Διαγωνισμό ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (ενδεικτικά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τροποποίηση του Δώρου, τροποποίηση των μηχανισμών επιλογής νικητών, κ.λ.π.), με ανάρτηση της σχετικής πληροφορίας στις ιστοσελίδες «https://www.dimellocoffee.com» ή/και «www.facebook.com/dimellocoffee» ή/και «www.instagram.com/ dimellocoffeeco», ή/και με άλλον συναλλακτικά πρόσφορο τρόπο, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.
Σε περίπτωση αναβολής, διακοπής ή ματαίωσης του Διαγωνισμού οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά του Διοργανωτή ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση ή αντικατάσταση του Διαγωνισμού ή οποιοδήποτε ποσό ως αποζημίωση.

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία.
Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

14. Αποδοχή των όρων.
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, παραιτούμενου του Συμμετέχοντα από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων Γενικών Όρων του Διαγωνισμού και από τη διεκδίκηση οιασδήποτε αποζημιώσεως εξ’ αυτού.

 

Ο διαγωνισμός μας ολοκληρώθηκε!
Οι νικητής που κερδίζει ένα ταξίδι για 2 άτομα στη Φλωρεντία, που περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια και δύο διανυκτερεύσεις, καθώς και ξενάγηση στο εργοστάσιο της εταιρείας La Marzocco, που θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη. είναι ο:
Spyros Panag
Οι επιλαχόντες είναι οι:
Akis Thermiotis
Thodoris Eleftheriadis
Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας!!

Scroll